UNO - pravila

kategorija Igre sa izbacivanjem karata
objavljeno 14.7.2010.

Igra

Svaki igrač dobija po 7 karata. Ostale karte se okreću licem na dole i stavljaju na gomilu (gomila za uzimanje karata). Gornja katra sa gomile za uzimanje karata se okreće i stavlja pored gomile za uzimanje karata i čini osnovu gomile izbačenih karata.

Prvi igrač bira kartu iz ruke, ali tako da se ona mora slagati sa kartom na vrhu gomile izbačenih karata po broju, boji ili značenju. Prvi igrač stavlja kartu na vrh gomile izbačenih karata i sledeći igrač izbacuje kartu tako da se ona slaže sa kartom prethodnog igrača. Wild karta se može uvek iskoristiti. Ako, u nekom trenutku, igrač ne može da odigra ni jednu od svojih karata, mora uzeti jednu kartu sa gomile za uzimanje karata, koju može izbaciti ako se ona slaže sa prethodnom po broju, boji ili značenju. Ako i posle izvlačenja karte igrač ne može odigrati, na potezu je sledeći igrač.

Karte sa specijalnim akcijama čine igru zanimljivijom obrtanjem smera igre, preskakanjem igrača koji igra ili zahtevom da naredni igrač vuče određeni broj dodatnih karata.

Špil

Uno špil karata

Špil karata za igru UNO čini 108 karata i to:

 • 19 karata sa brojevima 0-9 u plavoj boji

Plave uno karte

 • 19 karata sa brojevima 0-9 u crvenoj boji

Crvene uno karte

 • 19 karata sa brojevima 0-9 u žutoj boji

Žute uno karte

 • 19 karata sa brojevima 0-9 u zelenoj boji

Zelene uno karte

 • 8 karata sa oznakom +2 (Draw Two); po 2 u svakoj boji

Draw Two

 • 8 karata za obrtanje smera igre (Reverse); po 2 u svakoj boji

Reverse

 • 8 karata za preskakanje igrača koji je na redu za igru (Skip); po 2 u svakoj boji

Skip

 • 4 karte za promenu boje (Wild)

Wild card

 • 4 karte sa oznakom Wild Draw Four

Wild Draw Four

Deljenje

Pre početka igre, svaki od igrača iz špila karata okrenutih licem na dole uzima po jednu kartu. Računaju se samo karte sa brojevima 0-9. Ako neko izvuče neku drugu kartu, ona se vraća u špil i taj igrač izvlači novu kartu. Igrač koji izvuče največu kartu prvi deli.

Delilac počinje igru deljenjem po 7 karata svakom od igrača, tako što im deli jednu po jednu kartu.Prvo deli igraču koji sedi sa njegove leve strane. Ostale karte (gomila za uzimanje karata) se stavljaju na sredinu stola, a gornja katra sa gomile za uzimanje karata se okreće i stavlja pored gomile za uzimanje karata i čini osnovu gomile izbačenih karata. Svaki igrač bi trebalo da poređa karte koje drži u ruci po bojama, pazeći pritom da ne otkrije svoje karte drugim igračima.

Igru počinje igrač koji sedi levo od delioca, spuštajući na gomilu izbačenih karata jednu od karata iz svojih ruku, ali tako da se ona mora slagati sa kartom na vrhu gomile izbačenih karata po broju, boji ili značenju.

Primer:

Nakon deljenja, okrenuta je crvena trojka. Igrač levo od delioca može da igra bilo koju kartu u crvenoj boji, ili broj 3 u nekoj drugoj boji.

U slučaju da je prva okrenuta karta neka od karata sa specijalnim značenjem, igra počinje:

 • Wild Draw Four - ova karta se vraća u špil i izvlači se druga karta
 • Wild - igrač levo od delioca bira boju, a zatim baca kartu
 • Draw Two - igrač levo od delioca mora da uzme 2 karte i igra se prenosi na sledećeg igrača
 • Reverse - igru počinje delilac, a nastavlja igrač desno od njega...
 • Skip - igrač levo od delioca se preskače i igra sledeći igrač

Igra

Igra se nastavlja tako što svaki igrač baca kartu koja se slaže sa prethodnom po broju ili boji, ili tako što igrač prati uputstva sa karte prethodnog igrača. Ako u toku igre igrač ne može da odigra ni jednu od svojih karata, mora uzeti jednu kartu sa gomile za uzimanje karata, koju može izbaciti ako se ona slaže sa prethodnom po broju, boji ili značenju. Ako i posle izvlačenja karte igrač ne može odigrati, na potezu je sledeći igrač. Pobednik je igrač koji prvi izbaci sve karte iz ruke.

Karte sa specijalnim značenjem

Draw Two

Kada se odigra ova karta, sledeći igrač vuče 2 karte i preskače svoj red za igru. Ne može se poništiti značenje ove karte bacanjem druge Draw Two karte. Bacanjem ove karte igrač tera sledećeg da uzme dve karte i preskoči svoj red za igru.

Reverse

Odigravanjem ove karte se okreće smer igre, dok se ne odigra druga Reverse karta.

Skip

Odigravanjem ove karte "preskače" se sledeći igrač. Ne može se poništiti efekat Skip karte bacanjem druge Skip karte.

Nakon što igrač povuče dve karte, ili je preskočen, sledeći igrač može igrati neku od specijalnih karata u istoj boji, bilo koju kartu u boji  te karte sa specijalnim značenjem, ili odigrati Wild kartu.

Nakon igranja Reverse karte, sledeći igrač u novom smeru može opet odigrati Reverse kartu i takovratiti smer igre u prethodni.

WILD

Ove karte mogu biti odigrane na bilo koju boju ili tip karte. Igrač koji baci ovu kartu, može da promeni boju koja se igra ili da odluči da nastavi sa tekućom bojom. Ogigravanje ove karte ne poništava efekat prethodno odigranih karata sa specijalnim značenjem, niti ima drugog efekta na sledećeg igrača osim promene boje igre. Wild kartu igrač može odigrati, čak i ako ima druge karte koje može da odigra. Ova karta ne mora biti odigrana pre Wild Draw Four karte, kako bi "promenila boju u crnu", jer Wild karta nema boju dok je pozove igrač koji je bacio ovu kartu.

Primer: Odigrana je crvena šestica. Igrač ima u ruci crvenu četvorku, plavu šesticu, crvenu Reverse i Wild kartu. Iako ima karata u crvenoj boji, igrač može da baci Wild kartu i da odredi boju koja će se dalje igrati. Ne postoje ograničenja u odigravanju Wild karte!

Wild Draw Four

Odigravanje ove karte ne samo da daje pravo igraču da odredi boju kojom će se igra dalje nastaviti, nego i prinuđuje sledećeg igrača da uzme 4 karte iz špila za uzimanje karata i preskoči svoj red za igru. Wild Draw Four karta može biti odigrana samo kada igrač među kartama u ruci nema ni jednu kartu u traženoj boji. Dozvoljeno je da igrač ima kartu sa odgovarajućim brojem, ali različite boje i da odigra Wild Draw Four kartu.

Primeri:

 1. Odigrana je crvena četvorka. Sledeći igrač nema kartu u crvenoj boji, ali ima plavu četvorku. Sme da odigra Wild Draw Four kartu.
 2. Plava šestica je odigrana. Sledeći igrač ima plavu Skip kartu, crvenu šesticu i Wild Draw Four kartu. Ne sme da odigra Wild Draw Four kartu, jer ima plavih karata u ruci. Naravno, može odigrati i crvenu šesticu, ako tako želi.
 3. Odigrana je crvena petica. Igrač nema nema crvenih karata, ali ima običnu Wild kartu. Sme da odigra Wild Draw Four kartu, jer je Wild karta neutralna po boji dok se ne odigra.

Wild Draw Four karta, kao i Wild karta nema boju dok se ne odigra.

Završetak igre

Dok igrač odigrava svoju pretposlednju kartu, mora na glas reći reč "UNO" (što znači JEDAN). Ovim upozorava ostale igrače da je u mogućnosti da završi igru kada sledeći put dođe red na njega. Ako igrač ne kaže "UNO" do trenutka kada njegova karta dotakne špil za izbacivanje karata, bilo koji drugi igrač može da ga "uhvati". Ako je igrač "uhvaćen", odmah mora uzeti dve karte sa špila za uzimanje karata. Igra se tada nastavlja. Igrač koji nije rekao "UNO" mora biti "uhvaćen" pre nego što sledeći igrač odigra svoju kartu. Ako ne bude "uhvaćen" do tog trenutka, onda je "siguran" i u tom slu;aju ne uzima kaynene karte.

Kada igrač odigra poslednju od svojih karata, tada se završava ruka. Računaju se poeni, karte se skupjaju i mešaju, deljenje se prenosi na sledećeg igrača sa leve strane i počinje nova ruka. Ako je poslednja odigrana karta Draw Two, ili Wild Draw Four, naredni igrač mora uzeti 2, odnosno 4 karte koje se takođe računaju prilikom brojanja.

U slučaju da niko od igrača ne završi do trenutka kada se istroše sve karte sa špila za uzimanje karata, uzima se špil za izbacivanje karata (osim gornje karte), koji se meša i zatim stavlja kao novi špil za uzimanje karata.

Brojanje i rezultati

Vrednosti karata su:

 • Karte 0-9 - nominalna vrednost
 • Draw Two karte - 20 poena
 • Skip karte - 20 poena
 • Wild Draw Four karte - 50 poena
 • Reverse karte - 20 poena
 • Wild karte - 50 poena

Kada neko od igrača završi, svi ostali sabiraju poene u rukama. Igrač koji je završio dobija ovaj zbir poena. Pobednik je onaj ko prvi dostigne 500 poena.

Varijacija: Može se voditi evidencija koliko svaki od igrača ima poena u svakoj ruci. Ti poeni se sabiraju. Kada neko dostigne 500 poena (ili neki drugi, unapred dogovoreni iznos poena), igra se završava i pobednik je onaj ko ima najmanje poena.

Kazne

Ako igrač sugeriše drugom igraču na bilo koji način koju kartu da odigra, mora odmah uzeti 4 kaznene karte. Dalje se igra nastavlja normalno.

Ako igrač odigra Wild Draw Four kartu kada ima u rukama kartu u traženoj boji, on se kažnjava i mora uzeti 4 kaznene karte. Svaki put kada se odigra ova karta, naredni igrač (onaj od koga se zahteva da uzme 4 karte) može izazvati onoga ko je bacio Wild Draw Four kartu. Ako je izazvan, igrač je dužan da pokaže izazivaču svoje karte, da bi dokazao da je odigrao po pravilima. Ako je izazvani odigrao korektno, izazivač uzima 2 kaznene karte pored 4 koje je dužan da uzme zbog Wild Draw Four karte. Igra se dalje nastavlja normalno. Ako je izazvani odigrao protiv pravila, vraća mu se Wild Draw Four karta, mora odigrati ispravnu kartu i uzima 4 kaznene karte. gra se dalje nastavlja normalno.

Taktike i strategije

Igrač može, kada god je na redu za igru, da odluči da ne odigra kartu koju ima u ruci. Ako je to slučaj, mora uzeti jednu kartu iz špila za uzimanje karata. Ako je karta koju je izvukao odgovarajuća, može odigrati tu kartu, ali ne sme odigrati neku od karata koje je već imao u ruci. U tom slučaju može se igrati samo izvučena karta.

Na primer, vaš protivnik je odigrao svoju pretposlednju kartu. To je Wild karta i promenio je boju u crvenu. Velika je verovatnoća da mu je poslednja karta u crvenoj boji. Vi imate crvenu kartu u rukama, ali želite da promenite boju, da Vaš protivnik ne bi završio. Možete uzeti kartu, nadajući se da ćete izvući Wild kartu i tako sprečiti protivnika da završi igru.

Igra u zavisnosti od broja igrača

Kada se UNO igra u dvoje, važe sledeća pravila:

 1. Reverse karta se ponaša kao Skip karta. Igrač koji odigra reverse kartu, može odmah odigrati još jednu kartu.
 2. Osoba koja odigra Skip kartu može odmah odigrati još jednu kartu.
 3. Kada odigrate Draw Two kartu, Vaš protivnik uzima 2 kaznene karte i Vi nastavljate igru. Isti princip se primenjuje i kod Wild Draw Four karte.

Kada se UNO igra u četvoro (u parovima), igrači koji su u paru bi uvek trebalo da sede jedan naspram drugog.Kada bilo ko od partnera završi, igra se prekida. Suma poena oba partnera protivničkog tima se dodaje poenima pobedničkog tima.

Varijacija: Kada igrate u četvoro, možete odigrati po 4 ruke sa svakim od ostala 3 igrača (ukupno 12 poena). Svaki igrač vodi evidenciju poena po odigranim partijama sa svakim od partnera. Nakon nekoliko odigranih rundi, igrača sa najvećim brojem poena možete proglasiti večernjim pobednikom.

Kada se UNO igra u osmoro, igrajte dve odvojene igre za dva stola, tako da svako odigra sa svakim kao svojim partnerom po 4 ruke (ukupno 28 ruku). Rezulata izračunajte kao što je gore navadeno.

U toku igre, kada neko od igrača dostigne dogovoreni iznos poena (preporuka je 500), on ispada iz igre. Ostali nastavljaju sa igrom, dok ih ne ostane dvoje. Kada neko od njih dvoje dostigne 500 poena, gubi igru, dok je drugi igrač pobednik.

Ostavite komentar

Da li ja mogu da bacim vise karate razlicite boje ali istog broja od jednom?


3

Koliko poena dobija pobednik? Ako je poenta da ostaneš bez karata u rukama kako onda treba da napraviš 500 poena?


Imaš kod kineza


A ako ja imam zadnju kartu da li ja mogu da zavrsim sa +2 ili +4 i menjanjem smera?


da li kada igrac zavrsi sa 2+ sledeci igrac moze da nastavi dalje?


14

Pozdrav kada se igra 1vs1, i protivnik zadnju kartu ima draw 4, baci je ali ja takodje imam draw 4 i uzvratim, znaci li to da je on pobjedio kada je bacio zadnju kartu ili mora vuci 8 karata?


18

Da li mogu da bacim dvije ili tri iste karte ali razlicite boje odjednom?


20

Izgleda da Vi ne znate pravila , pobednik koji ostaje bez karata dobija broj poena (koji čini zbir poena ostalih karata u rukama ostalih igrača ) i krajnji pobednik igre je onaj koji prvi stigne do 500 poena


26

dali moze da se bace dve petice razlicite boje i da se ubaci jos jedna karta za menjanje smera


38

Mogu li da bacim +2 kartu na jos jednu +2 kartu pa da moj protivnik vuce 4 i tako dalje


21

Da li saigrac moze da baci karticu +2, i da ja bacim jos +2 karticu, da li to znaci da saigrač mora da povuce 4 kartice, I da li se moze baciti kartica +4, i da saigrač na to doda +2 karticu ili +4 karticu, da li to znači da neko morada da uzme 6 ili 8 kartica?


22

Ako je na talonu karta npr. osmica crvena i igrac koji je sledeci na redu nema ni osmicu ni crvenu ali ima wild4+ i obicnu wild,pitanje je da li igrac moze da odigra wild4+ ili mora da odigra obicnu wild? Koja karta ima prednost?


10

Jel se, na primjer ako je trojka dolje može baciti još dvije trojke zaredom od istog igrača??


19
Naravno da ne. Svako baca po jednu kartu.

44

Ako je predposlednja karka wild karta, da li se prvo kaze uno ili boja u koju igrac menja?


8

Kada se vuku karte da li mozes da izvuces dvije crne karte za redom...kao postavio si spil izmjesao i kada si vukao dobio dvije crne za redom..?!


21

Ako mi mozete reci gde se mogu gupiti originalne karte??{B-Bilo ko?}


14

Hoce li netko da mi pojasni da li je ilegalno bacanje +4...na +4...a prethodni igrač vukao za kaznu 4 karte...određena je boja za nastavak...a imao sam i traženu boju


12

Pa gle Ako ti je Neko bacio +4 kartu I ti si izvukao kaznenu kartu..onda ti na primer ponovo bacis +4 kartu Ali ONA Marta ispod ti se ne racuna...Mislim da Sam dobro razumela pitanje..


6

Ovako zanima me u igri su 3 igraca prvi igraca baca 2+ zuto drugi igrac je na unu i baca 2+ zeleno i samim tim je vec zavrsio medutim 3 igraca na taj zelieni 2+ baca 4+plavi koji je takoder bio na unu a onaj prvi igraci ima da nastavi drugim 4 + sta se onda desava???


9

Da li se menjaju karte kada se baci 0 ili 7


21

Je li moguce baciti wild draw four kartu i poslje toga baciti skip kartu i peticu u istoj boji?


7

Znali neko Која акцијска картица није била дио оригиналне Уно игре?


11

Moze li se zavrsit s kartom 4+


14

Moze


12

Da li moze ako neko baci +4 kartu drugi igrac baci odmah posle njega +4 kartu da blokira i ovaj drugi vuce +8 (ako se igra 1v1)


16

Ne moze


11

Ne Moze


11

Ako imate 3 zutu i 3 zelenu mozete li ih baciti odjednom ?


47

Ne Moze


10

Mozes


80

Zanima me ako igrač baci zadnju kartu, znači završio je igru, a ta karta je +2 ili +4,sljedeći igrač ako ima jednu od te dvije karte, da li je može baciti ili mora kupiti dvije ili četiri. Radi ovoga vidimo polemiku već par dana. Neki kažu da ako imaju +2 ili +4 da na tu zadnju kartu mogu baciti tu istu a neki da se treba kupiti i da ti se to zbraja u zadnjoj ruci.


16

Treba da se pokupi i sabere sa ostalim kartama i ne moze da je pokrije sledeci igrac kako bi treci nosio 8


ako se igra 1 vs 1 ako ja npr bacim +4 i drugi igrac kojem sam bacio tu kartu mora da vuce i da mi da boju koju trazim ili... jer se njegov red bacanja preskace moze li mi neko reci molim vass❤


14

Ako u spilu imam karte od kojih su dve plave cetvorke da li mogu baciti obje ili samo jednu ?


32

Samo jednu i spil sadrzi samo 1 plavu cetvorku


19

Dali igrac koji mjenja boju stavlja tu boju na stol prvi ?


19

Ne


Sta znaci ljubicasta karta bez icega?


22

Mozes baciti samo jednu


14

Odlično objašnjena pravila igre! Imam 62 godine i želim naučiti igru da bih igrala s unučicom i mužem na godišnjem odmoru. Znanci su mi pokazali praktično ali to su bile dvije varijante, pa sam shvatila da su pravila fleksibilna i da svako može kako hoće. Ovo su dobra pravila jednostavna, i odgovaraju onima na uputstvu koje se dobije uz karte na stranim jezicima. Nema na engleskom ali ima na francuskom, kojeg ja govorim, na sreću.Lijep pozdrav! Marija Vidović


13

da li igrac moze da uzme druogm karte ako baci 0?


33

Jel se moze igra zavrsiti sa wild draw +4 kartom ili bilo kojom drugom kartom sa zadatkom? Fala lepo


35

Može li mi neko lakše objasnit varijaciju u četvoro i ovo posle toga? Nešto mi se ne poklapa. I šta uopšte znači "ruka" u kartama?


16

Dali se moze igra zavrsit ako se igra u dvoje i zadnja bacena karta je mjenjam smjer dali igrac koji ju je bacio (i pritom mu je zadnja karta te nema vise karata u ruci) mora vuc ponovno kartu ili je pobjedio


26

Hej, Uno je najbolja igra na svetu. Ali, ako je igrac bacio w+4, On za varanje(Ako je varao) vuce 6 ili 10 ili 14 ili 18 u zavisnosti koko w+4 je baceno pre njega.


20

Može li se odigrati više karata odjednom (istog broja ili značenja, a različite boje) ili samo po jedna? Primjer: imam tri dvice (plavu, žutu i crvenu), sve se slažu po broju ali boja je drugačija, mogu li se odjednom odigrati sve tri karte? Isto pitanje vrijedi i za +2 i +4


42

Da, moze


49

Zanima me ako igramo u dvoje, da li kada jedan od igraca baci zadnju kartu i zavrsi igru, drugi igrac npr. moze vuci kartu i npr. izvuce +2 iste boje kao sto je i zadnja bacena karta, te je baciti! Je li se igra tada nastavlja?


28

Igra je gotova onog trenutka kada igrač ostane bez karata u ruci. Ako je poslednja odigrana karta Draw Two, ili Wild Draw Four, naredni igrač mora uzeti 2 ili 4 karte koje se također računaju prilikom brojanja.


17

Kada neki igrac zavrsi igru sa +4 i to mu je poslednja karta, da li ja mogu da nastavim niz ako imam tu istu ili samo vucem 4 i broje se karte ?


12
Kad neki igrac stavi +2 i dali ako ja stavim jos +2 dali sledeci igrac mora izvuc 4 karte?? :-)

13

"Kada se odigra ova karta, sledeći igrač vuče 2 karte i preskače svoj red za igru. Ne može se poništiti značenje ove karte bacanjem druge Draw Two karte. Bacanjem ove karte igrač tera sledećeg da uzme dve karte i preskoči svoj red za igru." Dakle, ne možeš da baciš +2 ako je prethodni igrač tebi bacio +2 ;-)


14

Ukoliko je 2+2 =4 onda ste u pravu. Lp


12
Da li igrac, koji je na potezu, moze istovremeno baciti dve karte koje su istog znaka, a razlicite boje?

28

Da li mogu da odigram kartu obrta vise puta ali da je razlicita boja?


Da li mogu dve iste karte da se bace odjednom? I da li moze sa dve karte iste da se zavrsi?

13
juče smo se baš sa djecom posvađali zbog jedne karte. znači ako ja imam kartu STOP sledječi igrač uopšte nesmije bacati karte?????? ali sledječi igrač imao je u ruci istu kartu i bacio ju je nanju. Smije ili nesmije? Ja sam rekla NE, a djete da on ionako preskakuje sa istok kartom i počela je uzbuna :cry:

6

On ne sme da igra, jer ti si bacila skip. On i ako ima ne sme, jer ga ti automatski preskaces.


8
Nije loše, ali ja mislim da je pobednik onaj koji završi sa jednom kartom u ruci(igra se i zove "UNO") i mora reći uno, a ako netko primeti da nije rekao dobiva kaznene karte.

13
:roll: Odlicna drustvena igra , ako neko ne moze da nabavi uno karte moze da potrazi preko facebook-a postoji stranica unokarteprodaja

3
:lol: Igra je ODLICNA!!! Hvala na objasnjenju!

Koliko poena dobija pobednik jedne runde posto on ostaje bez karata pa ne moze sabere? 8)

Mislim da ste potpuno promasili pravila UNA ali nema veze. By the way nije pobednik onaj ko ima najvise poena jer je nelogicno brate. Pobednik je onaj ko ima najmanje poena !!!!!!

11
Meni je ova "igrica" supp,nisam sve pročitao,zanima me ako ja imam naprimjer 7 zelenu smijem li ja bacat sedmicu drugih različitih boja! :-| molim brz odgovor

11
mozes to raditi npr. ako je 3 plava a ti imas 3 zelena to moze

10
DALI SME KAD SE KAZE UNO DA SE ZAVRSI SA +4 AJDE BRZO MI ReCITE IGRAM U PARE !!!!!:DD

10
Gde mogu da se kupe ove karte-original.

9

Kod kineza


A sta ako naprimer ja bacim +4 i kayem plavu boju protivnik ima yelenu dvojku da li moye da ej baci?
;-)

13
uno je odlična igra..isprva je nisam bas shvatila,ali kad jesam,krenulo mi je sam tak! :lol:

Probajte da igrate uno na telefonu. Kad igrač baci sedmicu on bira sa kim će da zameni karte, a kad baci nulu karte idu u krug. svoje karte se daju igraču do sebe

E ovako, ova ovde pravila su otprilike tačna. Po pravim pravilima Uno karata, kada igrač baci 'wild draw four' ili 'draw two' igrač posle njega može da baci jednu od karata sa plusom, ili jelte 'wild draw four' ili 'draw two' kako bi iyegao da vuče karte. I tako se ide u krug sve dok neko ne prekine niz, i povuče onoliko koliko daje zbir karata. :-)

8
Volim igrat uno ali nisu ovakva pravila...uzima se po 20 karata... :-* :lol: :D

14

Ali burazz igrao sam UNO kao mali igrajte pokker ili bridge!


7

Una, ne, treba 7 karti!


9